Κατηγορίες

Υπηρεσίες

Ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά, για να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες ή εργασίες σε διάφορα στάδια της έρευνάς σας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν –ή συμπίπτουν με– εργασίες υποβάθρου, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα ορατές στον τελικό χρήστη αλλά είναι τελικά εκείνες που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε ποιοτικούς, επιμελημένους πόρους, με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα. Συχνά ενδείκνυται να κάνετε συνδυαστική χρήση ανάλογα με τη ροή εργασιών που θέλετε να ακολουθήσετε, τη φύση του υλικού, τους στόχους και τα ερευνητικά σας ερωτήματα.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε και τις ακολουθίες ενεργειών που συστήνεται να ακολουθήσετε, συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο οδηγό χρήσης πατώντας εδώ.

Κατάλογος Υπηρεσιών